พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกประถม ประจำเดือน พฤศจิกายน

 

 

ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนยอดนักอ่าน  เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้คณะครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น จึงมีการให้คณะครู และนักเรียนอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  คนที่เขียน

ได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2559  มอบโดยบาทหลวง สนธยา  ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ซึ่งคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรประจำเดือน พฤศจิกายน  2559   มีดังนี้

 

 

รายชื่อคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้ 

 

1.  คุณครูอมรรัตน์ พานิชอุดม                       ครูสายชั้น  ป.1

 

2.  คุณครูสิตรารักษ์ ยอแซฟ                        ครูสายชั้น  ป.1

 

3.  คุณครูจำรัส ทัศนาลัย                             ครูสายชั้น  ป.1

 

4.  คุณครูวิไลพร นาคเจริญ                          ครูสายชั้น  ป.2

 

5.  คุณครูศิริพรรณ เสาวคนธ์                        ครูสายชั้น  ป.2

 

6.  คุณครูสมบัติ ประยูรวงค์                          ครูสายชั้น  ป.3

 

7.  คุณครูศิริลักษณ์ ศุขเกษม                       ครูสายชั้น  ป.3

 

8.  คุณครูชุลีวรรณ       ทองพราย                  ครูสายชั้น  ป.3

 

 

 

   9.  คุณครูชนิกานต์ เทพอวยพร               ครูสายชั้น  ป.4

 

   10. คุณครูศิริพร กำปั่นทอง                   ครูสายชั้น  ป.4

 

   11. คุณครูภิญญาพัชญ์ คณพศไพศาลกุล   ครูสายชั้น  ป.5

 

   12. คุณครูฐิติมา อุดมพันธ์                    ครูสายชั้น  ป.5

 

   13. คุณครูนารีรัตน์ ทองอำไพ                ครูสายชั้น  ป.5

 

   14. คุณครูสุมิตรา เพ็งเลา                    ครูสายชั้น   ป.6

 

   15. คุณครูอำพวรรณ     แสน                ครูสายชั้น  ป.6

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้

 

  

1.  เด็กหญิงจิตตานันท์ อุ่นทา                 นักเรียนชั้น  ป.1/1

 

2.  เด็กหญิงอนัญญา ชำนาญนาวา            นักเรียนชั้น  ป.1/3

 

3.  เด็กหญิงจีรภัทร เทศสุวรรณ์                นักเรียนชั้น  ป.1/4

 

4.  เด็กหญิงปัณฑิตา ตันเจริญ                 นักเรียนชั้น  ป.1/5

 

5.  เด็กหญิงจิตรตินาท สัจจวงษ์               นักเรียนชั้น  ป.2/2

 

6.  เด็กหญิงเพียงนภา จิรศิลป์                 นักเรียนชั้น  ป.2/4

 

7.  เด็กหญิงสุธินี ทองเหมือน                  นักเรียนชั้น  ป.2/5

 

8.  เด็กหญิงภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์              นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

9.  เด็กหญิงแพรวา ชูศรี                        นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

10. เด็กหญิงวรรณวนัช มหาดเล็ก             นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

11. เด็กชายศุภวิชญ์ อิทธิสังวร                นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

12. เด็กชายยศนันท์ อิ่มอาบ                   นักเรียนชั้น  ป.3/5

 

13. เด็กชายวัชร อำไพโรจนวงศ์               นักเรียนชั้น  ป.3/6

 

14. เด็กหญิงชนกนันท์ อารยาภิชาติ          นักเรียนชั้น  ป.4/2

 

15. เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์คำแสง            นักเรียนชั้น  ป.4/3

 

  

   16. เด็กหญิงณัฐนันท์ วิริยินทรีย์               นักเรียนชั้น  ป.4/6

 

   17. เด็กชายวชิรวิชญ์ จาริพันธ์                 นักเรียนชั้น  ป.4/7

 

   18. เด็กชายธีทัช เสือสกุล                     นักเรียนชั้น  ป.5/3

 

   19. เด็กหญิงกานต์กษมา เหล็กอิ่ม           นักเรียนชั้น  ป.5/4

 

   20. เด็กหญิงชลลดา จันทร์แจ้ง               นักเรียนชั้น  ป.5/6

 

   21. เด็กหญิงวรวรรณ บ้านโก๋                  นักเรียนชั้น  ป.5/7

 

   22. เด็กหญิงศศิพิมพ์ บัวสด                   นักเรียนชั้น  ป.6/2

 

   23. เด็กหญิงสุพรรษา งามอักษร              นักเรียนชั้น  ป.6/3

 

   24. เด็กชายภูมิภัทร คุ้มแก้วจินดา            นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

   25. เด็กหญิงวรางคณา อ๋อสกุล               นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
รายการ DR Today
(คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ)
 
 
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
อัตราค่าธรรเนียมการเรียน เทอม 1/2564
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3074836
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1946
4052
19157
3018164
281355
87723
3074836
วันนี้ 2021-09-23 13:04

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :