พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ค่ายวิชาการ การเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ฝ่ายงานด้านวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  กลุ่ม ระดับประถมศึกษา

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ( The World of Flowers )  ปีการศึกษา 2559

 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ สนับสนุนตามความถนัด มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

สนับสนุนโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะตามความถนัดของตนเอง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล

 

 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

1. ฐานทักษะการทำงานของเด็กในศตวรรษที่ 21/ละลายพฤติกรรม 

2. ฐานพฤกษาพาชิม/ ทักษะการนำเสนองาน

3. ฐานคณิตเพื่อสุขภาพ 

4. ฐาน  Brave  in  Bloom

5. ฐาน Flower  Art 

6. ฐาน ดอกไม้หลากสี  

7. ฐาน Clean  of flower

นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันเสาร์ที่  26 พฤศจิกายน  2559  

ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์  ชินวัตร และโดมอาคารเซนต์ปีเตอร์  โรงเรียนดรุณาราชบุรี


นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน/ถ่ายภาพ) 

 -------------------------------------------- 
รายการ DR Today
(คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ)
 
 
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
อัตราค่าธรรเนียมการเรียน เทอม 1/2564
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3074855
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1965
4052
19176
3018164
281374
87723
3074855
วันนี้ 2021-09-23 13:21

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :