พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

โดยมีจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ ความสามัคคี การมีน้ำใจ

และสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีสุข โดยรายละเอียดกิจกรรมเริ่มจาก


ภาพกิจกรรม วันที่ 11 พ.ย.  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (รายงาน/ถ่ายภาพมุมสูง)  นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ และนางสาวปัณฑารีย์ คำศิริ  (ถ่ายภาพกิจกรรม) 

 

เริ่มต้นด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่5 รายงานตัว และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ณ โรงพละแผนกมัธยม

โดยมีบาทหลวง สนธยาไทยสนธิ รองอธิการ ผู้จัดการแผนกประถม เยี่ยมชมความเรียบร้อย

-  เริ่มทำกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม เดินทางไกลเข้าสู่ดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

-  ต่อมาเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   โดยนางสาวนราภรณ์  จุลลาย (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม) จากนั้นเป็นพิธีการถวายราชสดุดี และเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี  

ภาพกิจกรรม วันที่ 11 พ.ย.  

 

    ต่อมาเป็นกิจกรรมเข้าฐานพจญภัย 

ภาพกิจกรรม วันที่ 11 พ.ย.  

 

    ต่อมาเป็นกิจกรรมซ้อมแปลอักษรในช่วงเย็น และเริ่มแปลอักษรจริงในช่วงค่ำ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

  

ภาพกิจกรรม วันที่ 11 พ.ย.  

 

    ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการ ผู้จัดการแผนกประถม เป็นประธานเปิดกิจกรรม  

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พ.ย.  

 

      วันที่ 2 เป็นกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฐานปฐมพยาบาล การผูกเงื่อน และเดินทางกลับโรงเรียน


 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524706
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
569
2813
75817
4427964
90065
75989
4524706
วันนี้ 2023-02-09 06:06

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :