พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกประถม ประจำเดือน กันยายน

 

 

ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนยอดนักอ่าน  เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้คณะครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น จึงมีการให้คณะครู และนักเรียนอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  คนที่เขียน

ได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ  เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2559  มอบโดยบาทหลวง สมเกียรติ  จูรอด รองอธิการ

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ซึ่งคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรประจำเดือน กันยายน  2559   มีดังนี้

 

 

 

รายชื่อคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้ 

 1.  คุณครูวิโรจน์ จิตอร่าม                 ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลประถม

 

2.  คุณครูอุบลรัตน์ เกลี้ยงกมล             ครูสายชั้น  ป.2

 

3.  คุณครูวนิดา แก้วสมเลื่อน               ครูสายชั้น  ป.2

 

4.  คุณครูอุทัยวรรณ มีอยู่                    ครูสายชั้น  ป.3

 

5.  คุณครูณารตา ศรีบุญเพ็ง                 ครูสายชั้น  ป.4

 

 

 

  7.  คุณครูวารุณี สงบวาจา                      ครูสายชั้น  ป.5

 

  8.  คุณครูอนันดา พะคะ                        ครูสายชั้น  ป.6

 

  9.  คุณครูกรกัญญา โชว์ปัญญา               ครูสายชั้น  ป.6

 

  10. คุณครูนิตยา วารินธุ์                        ครูสายชั้น  ป.6

 

  11. คุณครูทิพวรรณ แวงสูงเนิน               ครูสายชั้น  ป.6

 

  12. คุณครูอุดมศรี สวัสดินาม                  ครูสายชั้น  ป.6

 

 

 

รายชื่อคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้

 

  

1.  เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปาลลา                  นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

2.  เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  ตินตะสุวรรณ          นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

3.  เด็กหญิงสมัญา คุ้มวงศ์                     นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

4.  เด็กหญิงโชติชา เพชรแก้ว                 นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

5.  เด็กหญิงพีรญา คำขวัญ                     นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

6.  เด็กหญิงสุนันทินี ช้างเผือก                นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

7.  เด็กชายเพทาย แร่เงิน                      นักเรียนชั้น  ป.4/2

 

8.  เด็กหญิงณัฐฌา อารยชัยชาญ              นักเรียนชั้น  ป.4/2

 

 

 

  

  9.  เด็กหญิงกมลชนก จันทรมาศ               นักเรียนชั้น  ป.4/6

 

  10. เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์               นักเรียนชั้น  ป.4/7

 

  11. เด็กหญิงกรณิศ สามา                       นักเรียนชั้น  ป.5/7

 

  12. เด็กหญิงกัญญ์วร  นิยม                     นักเรียนชั้น  ป.6/4

 

  13. เด็กหญิงปุญญิศา เจษฎากานต์            นักเรียนชั้น  ป.6/4

 

  14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เพทายประกายเพชร   นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

  15. เด็กหญิงกัลยาภัสร์ พูลสวัสดิ์              นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  16. เด็กชายศวัสกร ศรีจันทร์                    นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  17. เด็กหญิงปิยะวดี มุสตาฟา                  นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

 


ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524888
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
751
2813
75999
4427964
90247
75989
4524888
วันนี้ 2023-02-09 07:25

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :