พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 09 December 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกประถม ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

 

 

ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น จึงมีการให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  คนที่เขียนได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตร

ให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ  เมื่อวันที่ 7  กันยายน  2559  มอบโดยคุณครูนราภรณ์  จุลลาย  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถม  ซึ่งนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตร 

ประจำเดือน  กรกฎาคม – สิงหาคม    2559   มีดังนี้

 

1.  เด็กหญิงณัฐณิชา ภู่ทอง                    นักเรียนชั้น  ป.1/4

 

2.  เด็กหญิงศรัณย์พร ชมหมู่                   นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

3.  เด็กหญิงปุญญ์วดี ใจทัน                    นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

4.  เด็กหญิงปรัชชาภรณ์ บุญทอง              นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

5.  เด็กหญิงธัญญารัตน์ เรืองทัพ               นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

6.  เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วคนทา                นักเรียนชั้น  ป.3/1

           

7.  เด็กชายถิรวัฒน์   สอนเรียง                 นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

8.  เด็กหญิงชีวาพร น่วมนิ่ม                     นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

9.  เด็กชายญาณวรุตม์ เมืองซ้าย              นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

10.  เด็กชายกิตติภพ เพิ่มสวัสดิ์ชัย            นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

11.  เด็กหญิงมาลินี เติมเต็ม                   นักเรียนชั้น  ป.3/5

 

12.  เด็กหญิงณัชชา นุชนาท                   นักเรียนชั้น  ป.3/5

 

13.  เด็กหญิงปุณยาพร ทองแดง              นักเรียนชั้น  ป.3/5

 

14.  เด็กชายธนชาติ ขำดี                       นักเรียนชั้น  ป.3/5

 

15.  เด็กชายอภิสิทธิ์ เอมโอษฐ์            นักเรียนชั้น  ป.3/6

 

16.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชาวพงพาง       นักเรียนชั้น  ป.3/7

 

17.  เด็กชายพัสกร สำราญสุข             นักเรียนชั้น  ป.4/7

 

18.  เด็กหญิงเขมจิรา อยู่เป็นสุข           นักเรียนชั้น  ป.5/3

 

19.  เด็กชายเธียรไท จำปาขอม             นักเรียนชั้น ป.5/5

           

20.  เด็กหญิงศิวาพร  สุขปิยังคุ            นักเรียนชั้น  ป.5/6

 

21.  เด็กหญิงปภัสสราพร แก้ว              นักเรียนชั้น  ป5/7

 

22.  เด็กหญิงปานบุญญา บำรุงราชภักดี    นักเรียนชั้น ป.6/1

 

23.  เด็กหญิงอัสมาภรณ์ บัวบาน           นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

24.  เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณสิทธิ์         นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

25.  เด็กหญิงสินีนาฏ ทัศนัยนา            นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

26  เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคสวาท         นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

27. เด็กหญิงกัญภร นันทพันธ์              นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

 

 


 ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4307166
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2088
4145
18317
4266282
27510
101662
4307166
วันนี้ 2022-12-09 15:14

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :