พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

นิทรรศการ GREEN EARTH (อนุบาล)

 

 

 

          โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดนิทรรศการ GREEN EARTH นำโดย นางศราวดี จตุปาริสุทธิศีล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

แผนกปฐมวัยและคณะครู โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

GREEN  EARTH  พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ คณะกรรมการบริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4 แล้ว และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณพ่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมทั้งบรรดาผู้ปกครอง

ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเสมอมา   

 

 

จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้มีดังนี้

เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องที่ตนเองสนใจอยากรู้ โดยผ่านการสอนจากสื่อ ได้สัมผัส ได้เห็นของจริง

โดยการนำเด็กๆ ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ๆ และสนใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน

จัดให้กับบุตรหลานของท่านมากขึ้น

เพื่อให้ครูผู้สอนมีโอกาสนำนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาให้กับเด็ก ๆ ได้อย่าง

หลากหลายมากขึ้น

เพื่อให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก โดยบอกเล่าความรู้วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มาให้ท่าน ผู้ปกครอง และ

แขกผู้เกียรติได้รับรู้ตามศักยภาพของเขา

 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบ PROJECT APPOACH ในครั้งนี้ ในแต่ละห้องได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ

เลือกเรียน มีดังนี้  เรื่องปลา กุ้งก้ามแดง ถั่ว ผักไฮโดรโปนิกส์ กุ้ง เห็ดหูหนู ตุ๊กตา มะนาว ไก่ เห็ดนางฟ้า ข้าว นม ตาลโตนด ไอศกรีม

มะพร้าว เป็ดก๊าบ ก๊าบ ฝรั่ง กล้วย  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขนมถั่วแปบ และดอกไม้ – พวงมาลัย

 


ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนได้ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนทุกคน ได้พบกับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจ จดดำ

และชอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ เห็นได้จากการไปทัศนศึกษาและจากคำบอกเล่าของผู้ปกครองที่ได้ยินบุตรหลานของท่าน

นำไปเล่าให้ทางบ้านฟัง

 

 

 ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (รายงาน) , นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524747
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
610
2813
75858
4427964
90106
75989
4524747
วันนี้ 2023-02-09 06:26

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :