พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 24 September 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลงานการแข่งขันว่ายน้ำ "ระดับจังหวัด" และเป็นตัวแทนแข่งขัน"ระดับชาติ"

 

 

 

  ผลการแข่งขันว่ายน้ำ “ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค2  “ กาญจนบุรีเกมส์ ”

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน  2561  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวปาลิดา  โขจุลธรรม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กบ 200 ม. หญิง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กบ 100 ม. หญิง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กบ 50 ม. หญิง

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคม 2562

 


 

 

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ระดับ เขต 7   

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวปันตา โขจุลธรรม

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผีเสื้อ 100 ม. หญิง

 

นางสาวปาลิดา  โขจุลธรรม     

 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ กบ 200 ม. หญิง

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ กบ 100 ม. หญิง

 -ได้รับรางวัลชนะเลิศ กบ 50 ม. หญิง

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 มกราคม 2562

 

 

  

 

ผลการแข่งขัน “กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2561

จัดโดย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี

- รุ่นอายุ 7-8 ปี  ชาย  เด็กชายภัทรดนัย  ศรัทธาผล

ได้รับรางวัล 1 ทอง 3 เงิน พร้อมเกียรติบัตร

- รุ่นอายุ 9-10ปี ชาย  เด็กชายอธิป ศรีมะโน

ได้รับรางวัล 4 ทอง พร้อมเกียรติบัตร

- รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี 

ได้รับรางวัล 3 ทอง 1 เงิน พร้อมเกียรติบัตร

- รุ่นอายุ 14 ปี ขึ้นไป (ทั่วไป) ชายนายกฤษฎา  ธัญญาสุวัฒนะ

ได้รับรางวัล  2  ทอง  1 เงิน  1 ทองแดง พร้อมเกียรติบัตร

            -รุ่นอายุ 14 ปี ขึ้นไป (ทั่วไป) หญิงนางสาวปันตา  โขจุลธรรม  

ได้รับรางวัล 4  เงิน  พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวปาลิดา โขจุลธรรม 

ได้รับรางวัล 4 ทอง  พร้อมเกียรติบัตร

 

   

ฝึกซ้อมโดย ครูดนัย อัยราน้อย


ภาพข่าว


 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1953714
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
775
1708
7011
1936596
28830
26385
1953714
วันนี้ 2020-09-24 10:56

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :