พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ "นาคประสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11"

   

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ "นาคประสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11"

ชิงถ้วยนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโดยโรงเรียนนาคประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียน

นาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

1. รุ่นอายุ 7 ปี(ชาย) 

   - เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

2. รุ่นอายุ 9 ปี(ชาย)

   - เด็กชายอธิป ศรีมะโน ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน

3. รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย)

   - เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาทร ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

   - เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 10 ปีอันดับที่ 7

4. รุ่นทั่วไป(ชาย)

   - เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

5. รุ่นอายุ 11 ปี(หญิง)

   - เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 11 ปี

   อันดับที่ 6

6. รุ่นทั่วไป(หญิง)

   - นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

   - เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นทั่วไปอันดับที่ 3

  

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148603
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2858
3639
14834
6113826
66936
89395
6148603
วันนี้ 2024-04-25 19:06

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :