พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำดรุณาราชบุรี

 

 

 

ร่วมยินดีกับเด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี  เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม

นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ในการแข่งขันว่ายน้ำหลายรายการที่ผ่านมา ได้แก่

 

-  การแข่งขันว่ายน้ำ “นาคประสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

   วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๖๖๙ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม

 

-  เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี รุ่นอายุ ๙ ปีชาย รางวัล ๔ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง

 

-  เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ รุ่นอายุ ๑๐ ปี หญิง รางวัล ๖ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

 

-  เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ รุ่นอายุ ๑๓ ปีชาย รางวัล ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง

 

-  นางสาวหงลดา โขจุลธรรม รุ่นอายุทั่วไป รางวัล ๖ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นทั่วไป อันดับที่ ๔

 

-  การแข่งขันว่ายน้ำ “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓” รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ๒ “กรุงเก่าเกมส์”

   วันที่ ๑๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา    

 
 
 
 
 

-  เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค ๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”

  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ กบห้าสิบเมตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ กบหนึ่งร้อยเมตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ กบสองร้อยเมตร

 

-  การแข่งขันว่ายน้ำ “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘” รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ จ.นครปฐม

   วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

 

-  เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ เข้าร่วมการแงขันกีฬานักเรียนศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๘

   “ยาโมเกมส์” จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศกบห้าสิบเมตร ชนะเลิศกบหนึ่งร้อยเมตร ชนะเลิศกบสองร้อยเมตร

 

 -  นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ผีเสื้อสองร้อยเมตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ผีเสื้อหนึ่งร้อยเมตร

 


ภาพข่าว 

 


 

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981035
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1018
3235
7525
5950743
77848
171790
5981035
วันนี้ 2024-02-27 06:17

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :