พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อเทิดพระคุณแม่

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อเทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม  2559

จัดโดยศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและถวายเงินที่เป็นค่าอาหารกลางวัน

ที่โรงเรียนจัดให้แด่พระครูพิพิธพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสและผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์ จำนวน 1000.00 บาท  เพื่อเป็นการส่งเสริม  และให้กำลังใจต่อผู้จัด

โครงการพัฒนาการพูดสำหรับนักเรียนและเยาวชนได้มีเวทีที่จะได้ฝึกทักษะตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการประกวดสุนทรพจน์ มีดังนี้

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 

1.  เด็กหญิงวชิรญาณ์   ปาลลา              ป.2      ได้รับรางวัลชมเชย

 

2.  เด็กหญิงปรีญาภรณ์   เอี่ยมพุก          ป.2      ได้รับรางวัลชมเชย

 

3.  เด็กหญิงกุลปรียา      เพ็งพงษ์         ป.2      ได้รับรางวัลชมเชย

 

4.  เด็กหญิงกชนันท์   ผาสุก                ป.2      ได้รับรางวัลชมเชย

 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 

1.  เด็กหญิงปรียานุช มณีโชติ               ป.5        ได้รับรางวัลชมเชย

 

2.  เด็กหญิงธีรานต์ ขำสุวรรณ์               ป.4        ได้รับรางวัลชมเชย

 

3.  เด็กหญิงฐิตากร ปี่แก้ว                    ป.5         ได้รับรางวัลชมเชย

 

4.  เด็กหญิงฐิติวรดา ชมฤทธิ์                ป.4          เข้าร่วมโครงการ

 

5.  เด็กชายนิธิศ อ่วมทอง                    ป.4          เข้าร่วมโครงการ

 

6.  เด็กหญิงกัญญาพร ทัพประเสริฐ        ป.5          เข้าร่วมโครงการ

 

7.  เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีวร                 ป.4           เข้าร่วมโครงการ

 

8.  เด็กหญิงชนิกานต์  เสาะสะลัย          ป.4          เข้าร่วมโครงการ

 

9.  เด็กหญิงศิวาพร สุขปิยังคุ                ป.5         เข้าร่วมโครงการ

 

10. เด็กหญิงณิชากรเหมปาละ              ป.4          เข้าร่วมโครงการ

 

11.  เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคสวาท         ป.6            เข่าร่วมโครงการ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

1.  เด็กหญิงจุฑาทิพย์       ชูชัยรัตน์           ม.1                ได้รับรางวัลชมเชย

 

2.  เด็กชายอัครพณ         อริยะทัศ           ม.1                 เข้าร่วมโครงการ

 

3.  เด็กหญิงญาณิภา        ทองร่อน           ม.1              เข้าร่วมโครงการ

 

4.  เด็กหญิงปิยพร           พ่วงเกิด           ม.1              เข้าร่วมโครงการ

 

5.  เด็กหญิงจีรภทร์           เจียมวิจิตร์       ม.1              เข้าร่วมโครงการ

 

6.  เด็กหญิงจันทิมา            บัวปิ่นเกล้า     ม.1              เข้าร่วมโครงการ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

1.  นายภูบดี   อินวารี                       ม.4               ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ2

 

2.  นางสาวกชกร   ทองจันทร์            ม.5               ได้รับรางวัลชมเชย


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกรกัญญา   โชว์ปัญญา หัวหน้างานวาทศิลป์  (รายงาน)

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981479
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1462
3235
7969
5950743
78292
171790
5981479
วันนี้ 2024-02-27 07:57

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :