พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Sunday, 21 July 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

⚪️🔴นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีในเวที 🎤🎺🎸

 

⚪️🔴นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีในเวที
"SIAM SQUARE WALKING STREET" 🎤🎺🎸โดย Siam Square ซึ่งเป็นเวทีเพื่อแสดงความสามารถ ปล่อยของ
ค้นหาแรงบันดาลใจ แลกเรียนความรู้ และสร้างสรรค์ความสนุก 😍🤩🥳โดยนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ได้ร่วมแสดงความสามารถ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
.
⭐️รายชื่อนักเรียนที่ไปร่วมแสดง
นาย เกรียงไกร กำเนินโทน ชั้น ม6/2
นาย ธเนศพล ศรีปัญญา ม.6/2
นาย ณัฐพงค์ แจ่มดอน ม.6/2
นาย ณัฐวรรธน์ ไพรนรินทร์ ม.6/2
นาย ศักดิ์รินทร์ กัววงศ์ ชั้น ม.5/9
นางสาว ภัทราพร นิลอร่าม ม.5/5
นาย ชาคริต เมืองมูล (ศิษย์เก่า)
.
ขอบคุณทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทางคุณพ่อทุกๆท่าน ที่สนับสนุนนักเรียน
เเละขอบคุณครูกล้วย ผู้ดูเเล ขอบคุณทางสยามที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เเสดงความสามารถ
ขอบคุณเครื่องเสียงจากทางยามาฮ่า
.
🙏🏻ขอบคุณผู้สนับสนุน
บาทหลวง เสนอ ดำเนินสดวก
อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
บาทหลวง ผศ.ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด
รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
บาทหลวง เสาร์ ตนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
--------------------------------------------
📷 รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม
 

     

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6456740
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
388
2913
388
6422747
80047
100971
6456740
วันนี้ 2024-07-21 02:00

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :