พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Sunday, 21 July 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

🎉ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งดรุณาฯ ได้รับรางวัล การประกวดบรรยายธรรม และ การประกวดพูดสุนทรพจน์ 😘🥰😍

 

🎉ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งดรุณาฯ ✨วันที่ 11 มิถุนายน 2567
บาทหลวง ดร.สมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ❤️ได้มอบเกียรติบัตร
และร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน การประกวดบรรยายธรรม และ การประกวดพูดสุนทรพจน์ 😘🥰😍
.
⭐️เด็กชายณัฐนนท์ นวมนิ่ม นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ชั้น ป.6/5 🎤ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ จิตอาสานำพาให้เกิดสุข ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ
ในการเข้าประกวดการบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 15) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 😘🥰😍
.
⭐️เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีภพกิตติ นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ชั้น ป.6/5
🎤ได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าประกวดงานเถิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงชนะศึกบางแก้วราชบุรี 250 ปี (พ.ศ.2317 – พ.ศ.2567) ในหัวข้อ ครูคือผู้ปั้นโลก
โดยมูลนิธิชนะศึกบางแก้ว ราชบุรี เป็นผู้จัดขึ้น
ณ ศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 😘🥰😍
.
💟คุณครูผู้ฝึกซ้อม : ครูพชรพรรณ ขาวเหลือง
--------------------------------------------
📷 รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม
 

     

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6456655
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
303
2913
303
6422747
79962
100971
6456655
วันนี้ 2024-07-21 01:31

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :