พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

🎉ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งดรุณาฯ รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลาง ...


   
🎉ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งดรุณาฯ ✨เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย
❤️ได้มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดี 🎉กับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ⚪️🔴
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 😘🥰😍
.
💥การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
⭐️ด.ญ. ฐิตาภา แก้วคำ
🌟ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนารีรัตน์ เอี่ยมแทน
.
💥การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลงปฐมวัย
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
⭐️เด็กหญิงอาธัญญา รูกำเนิด
⭐️เด็กหญิงกัญญาวิร์ ม่วงน้อย
⭐️เด็กหญิงฐิติพร พลอยเพรร
⭐️เด็กหญิงณัฐกานต์ ลือดัง
⭐️เด็กหญิงปริชญาน์ เริ่มนาค
⭐️เด็กหญิงวิศา มหาทรัพย์
⭐️เด็กหญิงกัญญพัชร เหล่าอพันตทรัพย์
⭐️เด็กหญิงบุญญาดา อิมพาลิ
⭐️เด็กหญิงภคพร ข้างนาล
⭐️เด็กหญิงณธษา เสาหงส์
⭐️เด็กหญิงสุวิขญา หอมมาก
⭐️เด็กหญิงธันยรัตน์ การภัก
🌟ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวณัฏฐณรัณ กิจสมพงษ์
และ นางสาววนิดา เล่งฮ้อ
------------------------
--------------------------------------------
📷 รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

     

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148183
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2438
3639
14414
6113826
66516
89395
6148183
วันนี้ 2024-04-25 16:49

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :