พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

🎉ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนดรุณาฯ ได้รับรางวัล ⭐️กิจกรรม เปิดโลกธุรกิจ Wake up Startup ประจำปีการศึกษา 2566 ...


   
✨เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นายชวลิต เจียมยรรยา หัวหน้างานหลักสูตรการอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
❤ มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดี 🎉กับนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
⭐️กิจกรรม เปิดโลกธุรกิจ Wake up Startup ประจำปีการศึกษา 2566 การประกวดออกร้านจำหน่ายสินค้า
ของนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ - ธุรกิจ 😘🥰😍
----------------------------
🏆ชนะเลิศ อันดับ 1
1. นายเจษฎา ตรีฤทธิวิทยา ม.5/7
2. นางสาวณัฐกฤตา อินผ่อง ม.5/7
3. นางสาวจิดาภา แย้มสิน ม.5/7
4. นางสาวสายธาร เมฆสวัสดิ์ ม.5/10
5. นางสาวพัณณ์ชิตา โสภา ม.5/10
6. นางสาวอภิชญา ยะถาคาร ม.5/10
7. นายศตวรรษ นาถนิติวิทยา ม.5/10
8. นายพีระพงษ์ ธัญปราณีตกุล ม.5/10
9. นายกิตติธัช เอี่ยมเสริมลาภ ม.5/10
10. นายกิตติภณ พันธ์แย้ม ม.5/10
11. นายกิตติภพ เงินไทย ม.5/10
🏆ชนะเลิศ อันดับ 2
1. นายวิทวัส บุญชัยเอ็ง ม.5/10
2. นายสิรภัทร์ ภัทรแสงไทย ม.5/10
3. นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีทอง ม.5/10
4. นายดลฤทธิ์ เมจกุล ม.5/10
5. นายภานุวัช ประเทืองผล ม.5/10
6. นายมนภัทร แดงอาจ ม.5/10
7. นายสิปปกร เชื้อสมุทร ม.5/10
8. นายกฤษณ เสียงเสนาะ ม.5/10
9. นายเฉลิมเกียรติ ชื่นอบชม ม.5/10
10. นายจิรเดช ทองใบศรี ม.5/10
11. นายกฤษกร ศรีอำไพวิวัฒน์ ม.5/10
🏆ชนะเลิศ อันดับ 3
1. นายกัสกร เกิดพร้อมพันธ์ ม.5/7
2. นายปติมากร ฤทธิไกร ม.5/7
3. นายภานุวัฒน์ ภิรมย์บัณฑิต ม.5/10
4. นายเสฏฐวุฒิ จันทรดำรงด์ ม.5/10
5. นายณัฐนนท์ สาลิกา ม.5/10
6. นายธนกร ปานะอำไพ ม.5/10
7. นายธนพล สุภาพันธ์ ม.5/10
8. นายจุติเดช สฤกพฤกษ์ ม.5/10
9. นายณัฐกฤต หนุนทอง ม.5/10
10. นายณภัทร เจริญผล ม.5/10
11. นางสาวกฤษณา กลัดนวม ม.5/10
--------------------------------------------
📷 รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148441
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2696
3639
14672
6113826
66774
89395
6148441
วันนี้ 2024-04-25 18:14

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :