พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

💕ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนดรุณาฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ...

 
  
✨วันที่ 7 ธันวาคม 2566 บาทหลวง ดร.สมเกียรติ จูรอด ผู้ช่วยอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
🏆มอบรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ⚪️🔴
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 😘🥰😍
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
👉กิจกรรมการแข่งขัน Coding ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1
ได้แก่ ด.ญ.ฮันนวน ยู และ ด.ช.ธนาพล จากผา
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาววารุณี สงบวาจา และ นายพสิษฐ์ บุญถนอม
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
👉กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองอันดับ 1
ได้แก่ ด.ช.อริญชย์ ตั้งบัณฑิต
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวณัฐวรรณ เจริญใจ
👉👉กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Gsp ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.คณาธิป ไตยธรรม และ ด.ช.ชินภัทร เบญจรงค์สิน
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวอนันดา พะคะ และ นางสาวปริณดา นนท์ศิริ
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มสาระศิลปะ
👉กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ได้แก่ ด.ญ.ธันยชนก เอี้ยวสุวรรณ
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวนิสากร วันบันเทิง
👉👉กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ญ.ฮันนวน ยู
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นายวีระศักดิ์ เกษสุวรรณ์
👉👉👉กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ได้แก่ ด.ช.ธนสร บัวพรหม
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นายณัฐชนน ดุลยสิทธิ์
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
👉กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การทำหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ได้แก่ ด.ญ.สรนันท์ เสนาธรรม, ด.ญ.จิตสุภา จันทร์ณุมาศ และ ด.ญ.กุลนิษฐ์ ภู่เด่นดวง
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นายวีระศักดิ์ เกษสุวรรณ์
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มภาษาต่างประเทศ
👉กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.ธีรสิทธิ มณีงามเลิศ
👉👉กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ได้แก่ ด.ช.กฤษณุชา เทียมปาน
👉👉👉กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.ปัณณธร เหวันต์
👉👉👉👉กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.จิรภัทร กิมพิทักษ์
👉👉👉👉👉กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.ภาสกร กลมทุกสิ่ง
👉👉👉👉👉👉กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.ฐนธัช มาตาพิทักษ์
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มภาษาจีน
👉กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ญ.ภัทรพร สาลวโนทยาน และ ด.ญ.น้ำเพชร ท้าวทัญ
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวกัญญาภัค ชานอก และ ครู Dongjing (ต่งจิ้ง)
-----------------------------
💥💥💥กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
👉กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.ภควัฒน์ ทรัพย์ไพศาล และ ด.ญ.กชพร แคนยุกต์
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูสมบัติ ประยูรวงค์ และ ครูนฤมล เจิมนาค
👉กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่ ด.ช.ธีธัชนนท์ ท่าใหญ่ และ ด.ญ.นวพร พรมฟ้า
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูนฤมล เจิมนาค และ ครูสุกัญญา ฉิมมะ
👉กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
🏆ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ได้แก่ ด.ญ.สลิลทิพย์ สมจิตต์
❤ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูอุทัยวรรณ มีอยู่
----------------------------------------
📷 รูปภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม

     

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6147591
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1846
3639
13822
6113826
65924
89395
6147591
วันนี้ 2024-04-25 13:39

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :