พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 04 October 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

✨ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งดรุณาฯ ...

 
  
✨วันที่ 4 กันยายน 2566 บาทหลวง ดร.สมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ⚪️🔴
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 👋การแข่งขันทักษะวิชาการ งานวิทยาศาสตร์
ตอนเลี้ยวศตวรรษ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี
และ 👋การแข่งขันทักษะวิชาการ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง จังหวัดราชบุรี 😘🥰😍
----------------------------
🏆🏆🏆ผลการแข่งขัน
👉การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ตาลคู่ “ ครั้งที่ 18
💥รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายธนสร บัวพรหม
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูณัฐชนน ดุลยสิทธิ์
.
👉การประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภททั่วไป
💥รางวัลชมเชย
เด็กหญิงจิรนันท์ คงสุวรรณ์
เด็กหญิงภัทรธิดา สตาล
เด็กหญิงกัญญากาญจน์ บุงยงค์
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนราภรณ์ จุลลาย
.
👉การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
💥รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายอริญชย์ ตั้งบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายธีรสิทธิ มณีงามเลิศ
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูณัฐวรรณ เจริญใจ
.
👉การแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
💥รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงพิมพ์นารา จิตจำเริญ
เด็กหญิงณัฐชานันท์ เอื้อประเสริฐ
เด็กหญิงณภัทร เจริญพาณิช
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนราภรณ์ จุลลาย
.
👉การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
💥รางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายธนกร สุทธิเวช
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชมชื่น
เด็กหญิงภวรัญชน์ มีบำรุง
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูฐิติมา อุดมพันธ์ และครูปาลิดา แก้วยอด
.
👉การแข่งขันการสร้าง Infographic ระดับชั้น ป.4-6
💥รางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายธนาพล จากผา
เด็กชายศุภณัฐ สุขอร่าม
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวารุณี สงบวาจา
.
👉การแข่งขนั คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6
💥เข้าร่วมแข่งขัน
เด็กชายคณานนท์ ฮกเจริญ
เด็กชายกันตภณ ถิ่นนา
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันดา พะคะ
.
👉การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.4-6
💥เข้าร่วมแข่งขัน
เด็กชายคิมหันต์ รัตนพงษ์
⭐️ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชนิกานต์ เทพอวยพร

----------------------------------------
📷 รูปภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม
 

     

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5459216
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
813
3386
10536
5422828
10536
88369
5459216
วันนี้ 2023-10-04 07:06

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :