พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน...

 

👋วันที่ 3 มีนาคม 2566 คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ⚪️🔴
มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 😘🥰😍
.
⭐️ระดับมัธยมศึกษา
.
🏆รายการ "การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3"
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
❤️นางสาวฑิตฐิตา พรามเล็ก
❤️นางสาวรินรชา รสชุ่ม
❤️นางสาวสิริกันยา ปานอุรัง
❤️ครูผู้ฝึกสอน : นายบัลลพ บานแย้ม
.
🏆รายการ "การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
❤️นางสาวภัทรภร ศรีสารากร
❤️ครูผู้ฝึกสอน : Armel Simon Ora
.
🏆รายการ "การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3"
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
❤️เด็กหญิงภัทรมน บุญประเสริฐ
❤️เด็กหญิงพีรดา รุ่งเรือง
❤️ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์
.
🏆รายการ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3"
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
❤️นายสุรภูมิ ศรีสกุลอำพร
❤️ครูผู้ฝึกสอน : MR. JIEHAI WANG
.
🏆รายการ "การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3"
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
❤️เด็กชายชยทร หนูทอง
❤️นายดนัสวิน แก่นศรีทวีศักดิ์

---------------------------------------------

📷 รูปภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/Darunaratchaburi/posts/580950737403492

  

 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639792
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1644
5743
14230
5601477
98746
92366
5639792
วันนี้ 2023-11-29 11:42

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :