พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 04 October 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ประมวลภาพกิจกรรม/วีดีโอ งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 47

 

📸🎥ประมวลภาพกิจกรรม/วีดีโอ ❤️🧡💚💙 งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 47 #โรงเรียนดรุณาราชบุรี 🇵🇱 Hand in hand,let's go together "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" 😘🥰😍

---------------------------

🎥ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน https://www.facebook.com/MediaStudioDARUNA/videos/455828133319832/

🎥วีดีโอบรรยากาศพิธีเปิดงาน https://www.facebook.com/watch/?v=2111054275770441

🎥Vlog DR SPORT DAY 2022 https://www.facebook.com/watch/?v=844269816570416

🎥ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบนสแตนเชียร์ ช่วงเช้า https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1156925518357840

🎥วีดีโอบรรยากาศการแข่งขันกีฬา/สแตนเชียร์ https://www.facebook.com/watch/?v=449734183749180

🎥วีดีโอแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/ คอนเสิร์ตดรุณาฯ และพิธีปิดกีฬา https://www.facebook.com/watch/?v=602833371526818

🎥วีดีโอบรรยากาศการซ้อมเดินขวนพาเหรด https://www.facebook.com/watch/?v=5570987879695585

🎥วีดีโอการแข่งขันกองเชียร์ https://www.youtube.com/watch?v=dh_4m0jK0aQ

---------------------------

📷ภาพบรรยากาศการแข่งขันกองเชียร์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1159025171481208

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 1 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1157852998265092

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 2 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1157884624928596

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 3 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1158082848242107

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1158110308239361

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 5 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1158150561568669

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 6 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1158184168231975

📷ภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 7 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MediaStudioDARUNA&set=a.1158193074897751


-------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5459033
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
630
3386
10353
5422828
10353
88369
5459033
วันนี้ 2023-10-04 05:49

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :