Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่าน"มัธยม"เดือนสิงหาคม

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 145

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนสิงหาคม

 ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น

     สุดยอด   นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้น

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย   โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2562  มีดังนี้

 

เด็กชายปฐมภูมิ กองศรีกุลดิลก                                     นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงอภัสรา ลิ้มสงวน                                              นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายธนภัทร ศฤงคารชยะธวัช                                 นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงพรพิมล สุวรรณ                                                นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายนที ศรียงยศ                                                         นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายพชรวรรธน์ จงตั้งสัจกุล                                    นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงกีรติกา อินทร์กล่อม                                         นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงธนัชชา อ่างเหล็ก                                             นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายฉัตร์กวิน กัจน์เกตุพัชร์                                       นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงธนาภรณ์ อัตโสภณวัฒนา                                นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงญาณิศา เตชะอัครทรัพย์                                  นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงเปรมมิกา พ่อครวงศ์                                        นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงกนกนภัส อรรถมานะ                                     นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงสิรินดา พุ่มไสว                                                 นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงจีรนันท์ เตอสุภาพ                                            นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายอรรถพล แท่งทอง                                              นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายสรวิศ ทองรอด                                                    นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายกฤตภาส มุกค์ทรัพย์                                           นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงไรมีย์ หะยีเดล                                                   นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงพัชรมัย ชัยวัณณคุปต์                                       นักเรียนชั้น          ม.1/10  

 

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม