Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกมัธยม ประจำเดือนธันวาคม

  • Published: Tuesday, 24 January 2017 13:43
  • Hits: 1077

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน ธันวาคม  2559       มีดังนี้

 

เดือนธันวามคม 2559 

 

1.  เด็กชายสันติภาพ แสงอรุณ                        นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

2.  เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มพวง                          นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไชยชมพู                    นักเรียนชั้น        ม.1/9

 

4.  เด็กหญิงสมัชญา สังสุข                          นักเรียนชั้น        ม.1/10

 

5.  เด็กชายกุลภัทร ชื่นอารมณ์                        นักเรียนชั้น        ม.2/1

 

6.  เด็กชายจิณณวัตร วิทยากรโกมล                 นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

7.  เด็กหญิงรัตนาวดี เสาร์หงษ์                       นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

8.  เด็กชายมฆวรรธน์ ไตรอัครรัตน์                   นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

9.  เด็กชายญาณพัฒน์ โซวเซ็ง                      นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

10. เด็กชายสุทิวัส สนวัตร                             นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

11. เด็กชายวีระชัย แดงชัง                            นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

12. เด็กชายวรวิช วรรณาวงษ์                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

13. เด็กชายเจตฎา เพ่งพิศ                            นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

14. เด็กชายนภดล ทิพย์สุข                           นักเรียนชั้น        ม.2/9

 

15. เด็กหญิงศรัณยา ขจรเกียรติภูมิ                 นักเรียนชั้น        ม.2/10

 

 

  

  16. เด็กหญิงจุฑามาศ ฟักทอง                        นักเรียนชั้น        ม.2/10

 

  17. เด็กหญิงกันยารัตน์ มณีรัตน์                        นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

  18. เด็กชายกิตติพศ เวียงวิเศษ                        นักเรียนชั้น        ม.3/9

 

  19. นายธีรศักดิ์ พวงแฉล้ม                              นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  20. นางสาวชนากานต์ ห้วยหงส์ทอง                   นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  21. นายจิรายุ ศรีเรือง                                    นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  22. นางสาวประภัสสร ซุยยะกิจ                         นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  23. นายศิวะกร โอะชิมะ                                  นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

  24. นางสาวนริษา เรือนวิลัย                             นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

  25. นางสาวเมธาวี ธุรี                                    นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

  26. นางสาวณัฐวีร์ สุขสวัสดิ์                             นักเรียนชั้น        ม.6/2

 

  27. นางสาวสุพัตรา แก้วรื่น                             นักเรียนชั้น        ม.6/2

 

  28. นางสาวกุลธิดา แหงหาญ                          นักเรียนชั้น        ม.6/2

 

  29. นางสาววรรณกานต์ พลศรีราช                     นักเรียนชั้น        ม.6/2

 

  30. นายจิรวัฒน์ เพชรจร                                 นักเรียนชั้น        ม.6/3

 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)