Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกประถม ประจำเดือน ธันวาคม

  • Published: Wednesday, 25 January 2017 14:22
  • Hits: 1421

 

 

ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนยอดนักอ่าน  เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้คณะครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น จึงมีการให้คณะครู และนักเรียนอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  คนที่เขียน

ได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ  เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2560  มอบโดยบาทหลวง สนธยา  ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ซึ่งคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรประจำเดือน ธันวาคม  2559   มีดังนี้

 

 

รายชื่อคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้ 

 

1.  คุณครูทัศไนย พูลสุมล                           ครูสายชั้น  ป.1

 

2.  คุณครูศิริพร สุวรรณประภา                       ครูสายชั้น  ป.1

 

3.  คุณครูอรนลิน อยู่สงค์                            ครูสายชั้น  ป.1

 

4.  คุณครูรุ่งสิริ ศิลาเรียม                             ครูสายชั้น  ป.1

 

5.  คุณครูกาญจนา วรรณสิทธิ์                       ครูสายชั้น  ป.2

 

6.  คุณครูนิสากร วันบันเทิง                          ครูสายชั้น  ป.2

 

7.  คุณครูนิสา สุขเจริญ                              ครูสายชั้น  ป.3

 

8.  คุณครูสุกัญญา ฉิมมะ                              ครูสายชั้น ป.3

 

 

 

 

  9.  คุณครูเจนจิรา แทวแดง                    ครูสายชั้น  ป.3

 

  10. คุณครูกนกอร แป้นคล้าย                  ครูสายชั้น  ป.3

 

  11. คุณครูเดือนนภา แป้นแหลม              ครูสายชั้น  ป.3

 

  12. คุณครูพรรทิภา สง่าแสง                    ครูสายชั้น ป.4

 

  13. คุณครูพจนี ดำรงพาณิชย์                   ครูสายชั้น ป.5

 

  14. คุณครูอารีพร เนียมวรนุช                   ครูสายชั้น ป.5

 

  15. คุณครูภัทรศยา เนตรโ สภา                ครูสายชั้น ป.5

 

  16. คุณครูกมลรัตน์ ทองเสือ                   ครูสายชั้น ป.6

 

 

 


 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้

 

  

1.  เด็กชายภานุพงค์   หลวงผาด              นักเรียนชั้น  ป.1/1

 

2.  เด็กหญิงประภัสสร   แช่มช้อย             นักเรียนชั้น  ป.1/3

 

3.  เด็กหญิงธัญชนก   อัตตะ                  นักเรียนชั้น  ป.1/4

 

4.  เด็กหญิงกุลภัทร์   ศุภวิทยาภินันท์       นักเรียนชั้น   ป.1/5

 

5.  เด็กหญิงจิรัชญา   มากุล                   นักเรียนชั้น  ป.2/1

 

6.  เด็กหญิงยานุมาศ   แก้วงาม               นักเรียนชั้น  ป.2/3

 

7.  เด็กหญิงพีรญา   โชคอำนวย              นักเรียนชั้น  ป.2/4

 

8.  เด็กหญิงวินท์นิศา   สาริพันธุ์              นักเรียนชั้น  ป.2/5

 

9.  เด็กหญิงปิ่นนภา   หาญสาริกัน            นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

10. เด็กชายปิยพัทธ์   สิริวิมลไชย             นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

11. เด็กหญิงปุณยภา   แพ่งอุทัย              นักเรียนชั้น  ป.3/1

 

12. เด็กหญิงนัทชาพร   ทองต้นวงษ์          นักเรียนชั้น  ป.3/3

 

  

  13. เด็กหญิงชนาภา   พิจิตร                   นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

  14. เด็กหญิงอนันตญา   ตั้งบัณฑิต            นักเรียนชั้น  ป.3/4

 

  15. เด็กหญิงนภัสสร   บุตรน้ำเพชร            นักเรียนชั้น  ป.3/5

 

  16. เด็กหญิงมนัสนันทร์ กองปัน               นักเรียนชั้น  ป.4/1

 

  17. เด็กหญิงศศิธร   ปิ่นแก้ว                   นักเรียนชั้น  ป.4/2

 

  18. เด็กหญิงกวิสรา   บุญถนอม               นักเรียนชั้น  ป.4/7

 

  19. เด็กหญิงบาลิกา   เสาทอง                 นักเรียนชั้น  ป.5/4

 

  20. เด็กหญิงธนัญญา   เอี่ยมสะอาด          นักเรียนชั้น  ป.5/4

 

  21. เด็กหญิงชนัญชิดา   วิชัยเมือง            นักเรียนชั้น  ป.6/1

 

  22. เด็กหญิงพัลลภา   รอดสวัสดิ์              นักเรียนชั้น  ป.6/2

 

  23. เด็กหญิงเบญศิริ   กุลกมลมั่น             นักเรียนชั้น  ป.6/3

 

  24. เด็กชายจักรพันธ์   วิทยากรโกมล         นักเรียนชั้น  ป.6/7

   


ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)