Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ค่ายวิทยาศาสตร์ (ปฐมวัย)

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 51

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ (แผนกปฐมวัย)

 
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 

ณ ลานหน้าอาคารปฐมวัย ( อาคาร 4 ) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

******************************************

 

นักเรียนได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้

และความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น

อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว    เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย

รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

 

   

 

 


ภาพข่าว ฐานภูเขาไฟระเบิด


 


ภาพข่าว ฐานน้ำเดินได้


  


ภาพข่าว ฐานลาวาแลมป์


  


ภาพข่าว ฐานลูกโป่งแต้มสี