นิทรรศการ GREEN EARTH (อนุบาล)

 

 

 

          โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดนิทรรศการ GREEN EARTH นำโดย นางศราวดี จตุปาริสุทธิศีล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

แผนกปฐมวัยและคณะครู โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

GREEN  EARTH  พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ คณะกรรมการบริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4 แล้ว และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณพ่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมทั้งบรรดาผู้ปกครอง

ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเสมอมา   

 

 

จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้มีดังนี้

เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องที่ตนเองสนใจอยากรู้ โดยผ่านการสอนจากสื่อ ได้สัมผัส ได้เห็นของจริง

โดยการนำเด็กๆ ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ๆ และสนใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน

จัดให้กับบุตรหลานของท่านมากขึ้น

เพื่อให้ครูผู้สอนมีโอกาสนำนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาให้กับเด็ก ๆ ได้อย่าง

หลากหลายมากขึ้น

เพื่อให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก โดยบอกเล่าความรู้วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มาให้ท่าน ผู้ปกครอง และ

แขกผู้เกียรติได้รับรู้ตามศักยภาพของเขา

 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบ PROJECT APPOACH ในครั้งนี้ ในแต่ละห้องได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ

เลือกเรียน มีดังนี้  เรื่องปลา กุ้งก้ามแดง ถั่ว ผักไฮโดรโปนิกส์ กุ้ง เห็ดหูหนู ตุ๊กตา มะนาว ไก่ เห็ดนางฟ้า ข้าว นม ตาลโตนด ไอศกรีม

มะพร้าว เป็ดก๊าบ ก๊าบ ฝรั่ง กล้วย  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขนมถั่วแปบ และดอกไม้ – พวงมาลัย

 


ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนได้ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนทุกคน ได้พบกับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจ จดดำ

และชอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ เห็นได้จากการไปทัศนศึกษาและจากคำบอกเล่าของผู้ปกครองที่ได้ยินบุตรหลานของท่าน

นำไปเล่าให้ทางบ้านฟัง

 

 

 ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (รายงาน) , นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)