Wednesday, 01 April 2020
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------

บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน

Update :: 23/02/2561 16:22 น. (ปีการศึกษา 2560)

Update :: 19/02/2561 08:26 น. (ปีการศึกษา 2560)

Update :: 14/02/2561 08:22 น. (ปีการศึกษา 2560)

Update :: 05/02/2561 13:06 น. (ปีการศึกษา 2560)


Update :: 06/12/2560 13:49 น. (ปีการศึกษา 2560)


Update :: 24/11/2560 09:08 น. (ปีการศึกษา 2560)

Update :: 19/09/2560 15:59 น. (ปีการศึกษา 2560)