Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนกันยายน 2560 (แผนกประถม)

 

 

 

                      ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 8  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน  เพื่อให้

                 นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนนั้น ๆ

                 พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ซึ่งนักเรียน

                 ที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กันยายน 2560  มีดังนี้

 

 

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พ่วงนิ่ม                                               นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงณัชชา นุชนาท                                                นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ                                            นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายวุฒิกร สีสด                                                      นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์                                             นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงนาตาชา จำปารัตน์                                            นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ                                               นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองใหญ่                                           นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายอุษณกาล เปรื่องปรีชาสกุล                                  นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายมรุพงศ์ กาแก้ว                                                  นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายณฐพล จรัสเอี่ยม                                               นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชาวโพงพาง                                      นักเรียนชั้น ป.4/7

เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                                            นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น                                                 นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์                                           นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายพงศภัค ธรรมกิจ                                                 นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงกนกวรรณ ครุฑแก้ว                                            นักเรียนชั้น ป.5/3

เด็กชายสุวพัชร จงจิตต์                                                   นักเรียนชั้น ป.5/6

เด็กชายวิกร โอภาสศุภกุล                                               นักเรียนชั้น ป.5/6

เด็กชายสิรวิชญ์ แร่เพชร                                                 นักเรียนชั้น ป.6/6

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)