Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือนมิถุนายน 2560 (แผนกประถม)

 

           

 

ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน เพื่อให้

นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนนั้นๆ

พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ซึ่งนักเรียน

ที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  มิถุนายน 2560  มีดังนี้

 

1. เด็กหญิงศศิมา ประทุม                                นักเรียนชั้น ป.1/1

2. เด็กหญิงปภาวี แก้วอ่วม                               นักเรียนชั้น ป.2/2

3. เด็กชายณัฐนนท์ วงษ์บุญมาก                       นักเรียนชั้น ป.3/1

4. เด็กหญิงสุพิชญา เสาดา                              นักเรียนชั้น ป.3/2

5. เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง                              นักเรียนชั้น ป.3/2

6. เด็กชายวีร์รัชพล ทรัพย์คง                            นักเรียนชั้น ป.4/1

7. เด็กชายสุธิมนต์ เลิศรุ่งวัฒนา                        นักเรียนชั้น ป.4/4

8.เด็กหญิงศกุนตลา แสงจันทร์                          นักเรียนชั้น ป.4/7

9. เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาทร                  นักเรียนชั้น ป.4/8

10. เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น                              นักเรียนชั้น ป.5/2

11. เด็กชายภาณุวัฒน์ ภิรมย์บัณฑิต                    นักเรียนชั้น ป.5/2

12. เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                         นักเรียนชั้น ป.5/2

13. เด็กชายพีระยุทธ วงษ์ชาเลื่อน                      นักเรียนชั้น ป.5/2

14. เด็กชายสุวพัชร จงจิตต์                               นักเรียนชั้น ป.5/6

15. เด็กชายวิกร โอภาสศุภกุล                           นักเรียนชั้น ป.5/6

16. เด็กชายศรัณยพงษ์ เรืองฤทธิ์                       นักเรียนชั้น ป.5/6

17. เด็กหญิงชลลดา จันทร์ฉาย                          นักเรียนชั้น ป.5/6

18. เด็กชายพณิชพล แซ่เฮ้ง                             นักเรียนชั้น ป.6/2

19. เด็กชายพงศกร โพธินันท์                            นักเรียนชั้น ป.6/2

20. เด็กหญิงสุกัญญา โสภา                              นักเรียนชั้น ป.6/4

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), ครูชนิกานต์   เทพอวยพร (ถ่ายภาพ)