"สภานักเรียน" อบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำโรงเรียนดรุณาราชบุรี

   

 

                   

           วันพฤหัสบดี ที่  24    พฤษภาคม  2561  ครูสุธรรม  การะเกตุ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนำคณะกรรมการนักเรียน    จำนวน 5 คน 

ได้แก่  นางสาวกิตติพร  พลับอิน  นางสาวณัฐชา ไชยอ่อน  นางสาวฮันน่า  เอคเฮิร์สท์   นายฐปพงศ์  ดาวเรือง   นายพิรุฬห์  ห่อยไธสง   

เข้าร่วมประชุมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำ  ตามโตรงการตำรวจประสานโรงเรียน  1  ตำรวจ 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมองศ์การบริหารส่วน

จังหวัดราชบุรี  ชั้น 4  อ.เมือง  จ. ราชบุรี  

 


ภาพข่าว คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน),(ถ่ายภาพ)