Wednesday, 22 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (เขาวัง)

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 117

 

 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

 

เมื่อ 23-สิงหาคม 2562  ณ รร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นสนามแข่งขัน 

 นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 

     

   

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

-ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
1.เด็กหญิงภัทราพร นิลอร่าม ป.6/6

-วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรับรางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กชายพีรพงศื วรรณสิทธิ์

-วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงจิรสุดา ขำเสงี่ยม ป.6/7

-ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงศิริกัญญา สุทธินันศิริ ป.6/7

-ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงชัญญานุช สิริวัฒนากรณ์
2.เด็กหญิงสรนันท์ เสนาธรรม
3.เด็กหญิงอชิรญา มหาทรัพย์

-ประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กชายอัษฏา เอมโกษา ป.6/4
2.เด็กชายพีระศักดิ์ บุรีงาม ป.6/4
3.เด็กชายมนต์ธัช สูริประเสริฐ ป.6/4

-ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.1-ป.3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1.เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลขวัฒนะโรจน์

โดยการฝึกซ้อมของ ครู นิสากร วันบันเทิง
ครู ประนอม ไชยอ่อน

 

 

กลุ่มสาระฯภาษาไท

-การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.เด็กหญิงสุธาสินี เตียงเกตุ

-การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
1.เด็กชายสิรวิชญ์ อินเงิน

-การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
1.เด็กหญิงกุลปรียา เพ็งพงษ์

-การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
1.เด็กหญิงอัจฉริยา เฮ็งวิทยา

-การแข่งขันท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กหญิงชาลิสา ด้วงสงค์

-การแข่งขันท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
1.เด็กหญิงโชติกา ชงสกุล

-การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.เด็กหญิงจินตพร จันทร์ประเสริฐ
2.เด็กหญิงปนัดดา โพธิพิพัฒน์

 

 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
-เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.เด็กหญิงพัชรพร หงษ์ทอง ป.1/2

-เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงณัฐธิดา ทองชมภูนุช ป.6/6

-ประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.เด็กหญิงณัฐปรียา เพ็งพงษ์ ป.3/1
2.เด็กชายธีธัชนนท์ ท่าใหญ่ ป.2/2

 

 

 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมบุญ ป.6/7
2.เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุ้มนุช ป6./7
3.เด็กหญิงภัทรภร ศรีสารากร ป.6/7

-การแข่งขันเครื่องร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กชายธนวัฒน์ เพรชดีมีสกุล ป.6/4
2.เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ญอัมพร ป.6/5

-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1.เด็กหญิงชนัญชิดา รุ่งจำรัส ป.5/2
2.เด็กเหญิงพิมพ์ชญา อุ่นเมือง ป.5/2
3.เด็กหญิงมัชฌิมา บุตรจีน ป.5/2

-การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
1.เด็กหญิงกานต์ธิดา ขาวลมัย ป.4/2
2.เด็กหญิงธนวรรณ เบญจรงค์สิน ป.4/2
3.เด็กหญิงศุภกานต์ วงษ์ไสว ป.4/2

 

 

 

 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

-กิจกรรมการแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง ป.5/5
2.เด็กหญิงภัสสร เครืออารีย์ ป.5/5

-กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.เด็กชายวิชญ์พล พัฒน์จันทร์หอม
2.เด็กชายธนาพิพัฒน์พล โอ่งเคลือบ

 

 

 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

-การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงปริญากรณ์ พงษ์ษา ป. 5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนิตยา วารินธุ์ และ teacher ยูมิ

-การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงประภาวัลย์ พรพยนต์ ป. 5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารีพร เนียมวรนุช และ teacher Newel

-การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เย็นนะสา ป. 2/4
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูลักษณา แดงด้อมยุทธ์ และ teacher ดาร์ริง จอย

 

 


ภาพข่าว