Wednesday, 20 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

60 ปี ดรุณาฯ คืนสู่เหย้า

   

   

 

งานเลี้ยงฉลอง "60 ปี ดรุณาฯ สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" จัดโดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีเนื่องใน

โอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี 60 ปี โดยมีงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า สังสรรค์ มุทิตาจิต พิธีการทางคริสตจักร

และการแสดงของคุณสุรชัย สมบัติเจริญ และคณะนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี และดรุณาพานิชยการ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนปัจจุบันมาเป็นประธานในการเปิดงาน และสมเด็จพระสังฆราชของ

สังฆมณฑลจังหวัดราชบุรี นครราชสีมา และจันทบุรีเป็นผู้ดำเนินการพิธีกรรมทางศาสนา โดยงานเลี้ยงฉลองนี้จัดขึ้นที่

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)