Monday, 01 June 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13

 

              

 

  ผลการแข่งขันว่ายน้ำ "ซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13" ชิงถ้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโนจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ณ สระว่ายน้ำ ซีโลอาม 1999 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จัดโดยโรงเรียน

สหบำรุงวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

1. รุ่นอายุ 7 ปี(ชาย) เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล ได้รางวัล 2เหรียญเงิน และ 4เหรียญทองแดง

2. รุ่นอายุ 9 ปี(ชาย) เด็กชายอธิป ศรีมะโน ได้รางวัล 5เหรียญทอง, 6เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง

3. รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย) เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาการ ได้รางวัล 1เหรียญเงินและ 2เหรียญทองแดง

4. รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย) เด็กชายธัรภัทร กฤษณะเศวณี ได้รางวัล 3เหรียญทอง, 4เหรียญเงิน, 4เหรียญทองแดง และได้รับรางวัล

    นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2 รุ่น อายุ 10 ปี(ชาย)

5. รุ่นอายุ 14 ปี(ชาย) เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ ได้รางวัล 6เหรียญเงิน, 2เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

    อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 14 ปี(ชาย)

6. รุ่นอายุ 11 ปี(หญิง) เด็กหญิงกฤติมา แก้วศีริรัตน์ ได้รางวัล 7เหรียญทอง, 2เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

    อันดับที่ 3 รุ่น 11 ปี(หญิง)

7. รุ่นอายุ 14 ปี(หญิง) เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 10เหรียญทอง, 1เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ

    ที่ 1 รุ่น 14 ปี(หญิง)

8. รุ่นทั่วไป(หญิง) นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 5เหรียญทอง, 4เหรียญเงิน, 1เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬา

    ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รุ่นทั่วไป(หญิง)

9. รุ่นอายุ 14 ปี(หญิง) เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 10เหรียญทอง, 1เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1

    รุ่น 14 ปี(หญิง)

 

                                 

 

  ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 Post-Event "ดอยสุเทพเกมส์" ณ สระว่ายน้ำสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560

 

1. รุ่นอายุ 13-15 ปี(หญิง) เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 3 เหรียญทอง โดยชนะการแข่งขันว่ายน้ำดังนี้

     - ท่ากบ ชนะเลิศ 50 เมตร

     - ท่ากบ ชนะเลิศ 100 เมตร

     - ท่ากบ ชนะเลิศ 200 เมตร

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูดนัย อัยราน้อย

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)