Monday, 01 June 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

แข่งขันงานเปิดโลกวิชาการ Prasatrat Open House 2017

 

  

 

         โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น

 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแข่งขันงานวิชาการ ในงาน "เปิดโลกวิชาการ Prasatrat Open House 2017"

 ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

    1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

    4.กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ฝึกซ้อมโดย :  คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

     รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กชายฮัสซัน  อัลบูดาจิ และ เด็กชายศวิษฏ์  ลับภู  

ฝึกซ้อมโดย ทีชเชอร์เฮนรี่ และ คุณครูอำพวรรณ  แสนคำ

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันคณิตคิดเร็ว เกม 24 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์ 

ฝึกซ้อมโดย คุณครูพจนี  ดำนงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต

ฝึกซ้อมโดย คุณครูอนันดา  พะคะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงวรรณษา  นิ่มนวล   เด็กหญิงณัฐวรรณ  อยู่ประเสริฐ  และ เด็กชายสิริภัท  อุ่นสาตร์

ฝึกซ้อมโดย คุณครูธัญชนก  บุตรสีดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสารากร

รางวัลชมเชย รายการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงศิริกัญญา  สุทธินันศิริ

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา รายการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 

เด็กหญิงพรรณปพร ขำจา และ เด็กชายกลทีป์ อัยราน้อย นักเรียนชั้น ม.3/4

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน ได้แก่

นางสาวศิวพร นิมวชิรวัฒนา นักเรียนชั้น ม.4/1

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)