Wednesday, 22 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

                                                       

     

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรี   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและแห่เทียนจำนำพรรษา   เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประจำปี   2560   ขึ้นในวันที่   7 กรกฎาคม  2560  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  รวมถึงผู้ปกครอง ที่นับถือ

ศาสนาพุทธ ได้ปฏิบัติศาสนกิจทำนุบำรุงศาสนา  ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล  และในโอกาสครบรอบ  60  ปี  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

     ทำบุญตักบาตรในครั้งนี้  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นิมนต์พระสงฆ์  จำนวน 89  รูป   มารับบิณฑบาต  ระดับอนุบาล จัดที่อาคารอนุบาล

     พระสงฆ์ 19 รูป  ระดับประถม จัดที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ พระสงฆ์ 35 รูป  ระดับมัธยม จัดที่โรงพลศึกษา พระสงฆ์ 35 รูป  

 

     

 

ในเวลา 13.00 น.  นำโดยครูสุธรรม  การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  ตัวแทนครูและนักเรียนระดับอนุบาล ประถม มัธยม

แห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวาย ณ วัดพญาไม้  อ.เมือง จ. ราชบุรี  โดยมีอาจารย์มนูญ  พลจันทร์ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จ. ราชบุรี 

เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา

  


ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน )  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน ) นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)