Wednesday, 01 April 2020
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------

ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬา

ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี