Wednesday, 01 April 2020
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------

การแข่งขันว่ายน้ำ"อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 8"

 

 

 

การแข่งขันว่ายน้ำ"อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 8"


ะหว่างวันที่ 16-77 มีนาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล ดังนี้  

 รุ่นอายุ 7 ปี ชาย  ได้รับรางวัล  1 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง  ได้แก่  เด็กชายเพชรกล้า  ไกรนรา

 รุ่นอายุ 9 ปี ชาย  ได้รับรางวัล  2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  ได้แก่  เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล

รุ่นอายุ 11 ปี ชาย  ได้รับรางวัล   1 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง  ได้แก่  เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นพัน

รุ่นอายุ 11 ปี ชาย  ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  1 เหรียญทองแดง  ได้แก่  เด็กชายอธีป  ศรีมะโน 

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย  ได้รับรางวัล   3 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง  และถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคลรุ่นอายุ 12 ปี ชาย

ได้แก่  เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี

รุ่นอายุ 15 ปี ขึ้นไป  หญิง  ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  และถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคลรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป หญิง

ได้แก่ นางสาวปาลิดา โขจุลธรรม