Wednesday, 20 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สุนทรพจน์ "หลวงปู่แย้ม พระแท้ในดวงใจ"

 

 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

หัวข้อ "หลวงปู่แย้ม พระแท้ในดวงใจ"

วัดสามง่าม (อรัญญิการาม) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

*****************************

เนื่องในงานทำบุญครบรอบมรณภาพปีที่ 2 พระครูประยุตนวการ

(หลวงปู่แย้ม ฐานยตโต)

 

  

ระดับประถมศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พร้อมโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 

เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก

 

 และ

 

ระดับมัธยมศึกษา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พร้อมโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 

เด็กหญิงปรียานุช มณีโชติ