Wednesday, 20 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การแข่งขันบาสเกตบอล "กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562"

 

 

 

 

การแข่งขันบาสเกตบอล

"กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562"

 

ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี

และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี

 

 

-รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.เด็กหญิงกฤษณา ขำยิ่งเกิด
2.เด็กหญิงนภัค ทนุพัฒนาชัย
3.เด็กหญิงภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์
4.เด็กหญิงณัฏฐกันย์ กังก๋ง
5.เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมมะ
6.เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทวีสุข
7.เด็กหญิงมีนา เฮงสิน
8.เด็กหญิงณัฐนรี พูนทวีสิน

 

-รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.เด็กชายนรัฐ อัปสรสมบัติ
2.เด็กชายภาณุมา อรรธนิศากร
3.เด็กชายธนพล ใสสะอาด
4.เด็กชายอดุลย์ศักดิ์ ศรีทอง
5.เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์มณีประทีป
6.เด็กชายพีรพงศ์ วรรณสิทธิ์
7.เด็กชายกฤษณพงษ์ กิจเจริญ
8.เด็กชายศรัณยพงษ์ เรืองฤทธิ์

 

-รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.เด็กชายจิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์
2.เด็กชายชวัลวิทย์ มหาธนเศรษฐ์
3.เด็กชายศรัณย์ จันทร
4.เด็กชายปีเฉลิม ฤทธิมนตรี
5.เด็กชายธเนศพล ศรีปัญญา
6.เด็กชายจิรภัทร จันทธรรม
7.เด็กชายภาณุพงศ์ แสงสันเทียะ
8.เด็กชายธนวันต์ แสงเงิน
9.เด็กชายธนวินท์ แสงเงิน
10.เด็กชายวสัญชัย แดงสาย
11.เด็กชายธีรภัทร ชุนจินดา
12.เด็กชายธีรพงศ์ ชุนจินดา

ผู้ฝึกสอน คุณครูดนัย อัยราน้อย

 

 

 

 

 


ภาพข่าว