พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 17 August 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การแข่งขันบาสเกตบอล "กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562"

 

 

 

 

การแข่งขันบาสเกตบอล

"กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562"

 

ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี

และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี

 

 

-รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.เด็กหญิงกฤษณา ขำยิ่งเกิด
2.เด็กหญิงนภัค ทนุพัฒนาชัย
3.เด็กหญิงภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์
4.เด็กหญิงณัฏฐกันย์ กังก๋ง
5.เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมมะ
6.เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทวีสุข
7.เด็กหญิงมีนา เฮงสิน
8.เด็กหญิงณัฐนรี พูนทวีสิน

 

-รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.เด็กชายนรัฐ อัปสรสมบัติ
2.เด็กชายภาณุมา อรรธนิศากร
3.เด็กชายธนพล ใสสะอาด
4.เด็กชายอดุลย์ศักดิ์ ศรีทอง
5.เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์มณีประทีป
6.เด็กชายพีรพงศ์ วรรณสิทธิ์
7.เด็กชายกฤษณพงษ์ กิจเจริญ
8.เด็กชายศรัณยพงษ์ เรืองฤทธิ์

 

-รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.เด็กชายจิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์
2.เด็กชายชวัลวิทย์ มหาธนเศรษฐ์
3.เด็กชายศรัณย์ จันทร
4.เด็กชายปีเฉลิม ฤทธิมนตรี
5.เด็กชายธเนศพล ศรีปัญญา
6.เด็กชายจิรภัทร จันทธรรม
7.เด็กชายภาณุพงศ์ แสงสันเทียะ
8.เด็กชายธนวันต์ แสงเงิน
9.เด็กชายธนวินท์ แสงเงิน
10.เด็กชายวสัญชัย แดงสาย
11.เด็กชายธีรภัทร ชุนจินดา
12.เด็กชายธีรพงศ์ ชุนจินดา

ผู้ฝึกสอน คุณครูดนัย อัยราน้อย

 

 

 

 

 


ภาพข่าว 


 


  

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3922203
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2302
2478
8958
3895784
41201
75369
3922203
วันนี้ 2022-08-17 20:20

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :