Thursday, 20 February 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุนทรพจน์สามจังหวัด โอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

สุนทรพจน์สามจังหวัด

โอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กลุ่มงานวาทศิลป์โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์สามจังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 

เพื่อพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

ณ วัดห้วยผักชี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

     

นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

เด็กชายณัฐนันท์ นวมนิ่ม ป.1/6  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

เด็กหญิงอลิษา ปลดเปลื้อง ป.3/2  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก  ป.6/7  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง

เด็กหญิงปาลิกา อิ้วบาง  ป.6/7  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กหญิงชนิกานต์ เสาสลัย  ม.1/3  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง

เด็กหญิงขวัญสุดา ศรีอุทารวงศ์  ม.3/4  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 นางสาวสุภาวดี  ลามา  ม.4/2  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง

 นางสาวชลธิชา แสงมณี  ม.5/2  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง

 นางสาววิมลมณี พรมดี  ม.5/2  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 นายสรวิชญ์ เทพจินดา  ม.5/2  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน

     

 


ภาพข่าว ระดับมัธยมศึกษา

  


ภาพข่าว ระดับประถมศึกษา