พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 17 August 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

วันเด็กแห่งชาติ2562

  

ข่าวกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปี2562

วันเด็กแห่งชาติ   ปี พ.ศ.  2562   “เด็กเยาวชนจิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”

โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562     

ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม   2562  

 

  

 

นักเรียนระดับอนุบาล จัดกิจกรรมที่เวทีอาคารแผนกอนุบาล  เวลา 8.00-12.00 น.  

นักเรียนระดับประถมจัดกิจกรรมที่  เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์ และนักเรียนระดับมัธยม

จัดกิจกรรมที่  เวทีชั่วคราว  ภายในโดมอาคาร  2   เวลา 12.30 – 15.000 น.   

 

  

โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประกอบด้วย  ประธานนักเรียน  อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี    

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี 2562 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี    

กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และมอบของรางวัลวันเด็กให้แก่นักเรียน รวมถึงจัดให้มีการแสดง

ของนักเรียน ได้แก่ การร้องเพลงบนเวทีการเต้น COVE DANCE การจับฉลากของรางวัล  และร่วมสนุกกับวงดนตรีสตริง  

ซึ่งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ในครั้งนี้สร้างความสุขและความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

 

 

            และในวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม   คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  

ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสา  โดยจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่น้องๆ  ที่วัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   

โดยได้นำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ไปมอบให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ รวมถึงจัดเกม / นันทนาการให้แก่น้องได้ร่วมสนุก  

พร้อมกับแจกขนม ตุ๊กตา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ด้วย

  

  

 


ภาพข่าวอนุบาล


 

ภาพข่าวประถม


 

ภาพข่าวมัธยม


 

ภาพข่าว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วัดแม่พระฟาติมา


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3922001
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2100
2478
8756
3895784
40999
75369
3922001
วันนี้ 2022-08-17 19:30

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :