พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 17 August 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ดรุณาราชบุรี "วันคริสต์มาส" และ "สวัสดีปีใหม่2562"

   

 

     

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส พ.ศ. 2561 และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี  

และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม  2561  ณ  อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีครูและนักเรียน ระดับอนุบาล ประถมและมัธยม ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

เข้าร่วมกิจกรรม

 

  

 

กิจกรรมการส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ประกอบด้วย วจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า โดยมีบาทหลวงนิรุต กิจเต่ง  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น

บอสโกราชบุรี   เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม การแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชุดซานตาครอส ตัวแทนครูการกล่าวส่งความสุขให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน

และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ครูสุขดี กรินทรากุล  ตัวแทนนักเรียนมอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ    

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  กล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลง   We  wish  you  a   Merry   Christmas   เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันในโอกาส

วันคริสต์มาส

     

 

 

 


ภาพข่าว   ครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง , ครูกิ่งกาญจน์  , ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)

 

 

 


  

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3922242
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2341
2478
8997
3895784
41240
75369
3922242
วันนี้ 2022-08-17 20:33

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :