พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 17 August 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

โรงเรียนดรุณาราชบุรี "โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ "

   

 

 

                                                     

 

ด้วยจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี

ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมในโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้

จึงมอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี ซึ่งประกวดเป็นดังนี้

 

โครงงานจิตอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ (Value garbage volunteer)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวพรรณิภา           กิตติสุริยะนนท์                    ม.๖/๑

๒. นางสาวสุกฤตา             แพงอุ่ม                                  ม.๖/๑

๓. นางสาวญาณกร            ธรรมปาพจน์                        ม.๖/๑

๔. นางสาวชุตินันท์           ศรีพนมวรรณ                       ม.๖/๑

๕. นางสาวพิมชนก           รักเรือน                                 ม.๖/๑

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูสุววรณี  นิลใบ

ผู้บริหารที่ปรึกษา บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์

 

             โครงงานดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสารจุลินทรีย์ EM (DR. Let’s save environment by EM) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

๑. เด็กหญิงณัฐธิดา             อุไรรักษ์                 ม.๒/๓

๒. เด็กชายสหรัฐ                กันคล้อย                                ม.๒/๔

๓. เด็กหญิงพลอยชมพู     ชื่นชมวรรณ์                         ม.๒/๘

๔. เด็กชายกฤษณะ             วงศ์ราช                                 ม.๓/๒

๕. เด็กหญิงสุภาวี               ลามา                                      ม.๓/๒

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูรัชนู  อารีย์

ผู้บริหารที่ปรึกษา บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์

 

 

 

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)

 


  

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3922118
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2217
2478
8873
3895784
41116
75369
3922118
วันนี้ 2022-08-17 19:55

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :