Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โรงเรียนดรุณาราชบุรี "โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ "

   

 

 

                                                     

 

ด้วยจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี

ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมในโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้

จึงมอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี ซึ่งประกวดเป็นดังนี้

 

โครงงานจิตอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ (Value garbage volunteer)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวพรรณิภา           กิตติสุริยะนนท์                    ม.๖/๑

๒. นางสาวสุกฤตา             แพงอุ่ม                                  ม.๖/๑

๓. นางสาวญาณกร            ธรรมปาพจน์                        ม.๖/๑

๔. นางสาวชุตินันท์           ศรีพนมวรรณ                       ม.๖/๑

๕. นางสาวพิมชนก           รักเรือน                                 ม.๖/๑

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูสุววรณี  นิลใบ

ผู้บริหารที่ปรึกษา บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์

 

             โครงงานดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสารจุลินทรีย์ EM (DR. Let’s save environment by EM) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

๑. เด็กหญิงณัฐธิดา             อุไรรักษ์                 ม.๒/๓

๒. เด็กชายสหรัฐ                กันคล้อย                                ม.๒/๔

๓. เด็กหญิงพลอยชมพู     ชื่นชมวรรณ์                         ม.๒/๘

๔. เด็กชายกฤษณะ             วงศ์ราช                                 ม.๓/๒

๕. เด็กหญิงสุภาวี               ลามา                                      ม.๓/๒

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูรัชนู  อารีย์

ผู้บริหารที่ปรึกษา บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์

 

 

 

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)