Wednesday, 20 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สัปดาห์ห้องสมุด "ความสำเร็จสร้างได้จากการอ่าน" ปี 2561

                                                       

 

 

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ประจำปี 2560 โดยบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ ประธานในพิธีเปิดงาน

สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหัวข้อ  “แรงบันดาลใจสร้างได้จากการอ่าน ” เมื่อวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักการอ่าน

2. เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียน รู้คุณค่าของการอ่านและการเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพิ่มพูนปัญญา

4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน

5. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

 

      

   

 


ภาพข่าว  พิธีเปิด   :  คุณครูกัญญา  ตรีภพกิตติ, คุณครูชนาภรณ์ กวยทอง (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ , คุณครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง , คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (ถ่ายภาพ) 

 


ภาพข่าว   ประถมศึกษา

 


 ภาพข่าว  มัธยมศึกษา