งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ - (วันที่ 14 ก.ค. 59)

 

 

ห้องสมุดดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้   ในระหว่างวันที่  12 – 15  กรกฎาคม  2559 

เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

 

กิจกรรมในวันที่ 3 นี้เป็นการจัดกิจกรรม นันทนาการส่งเสริมการอ่าน (พลศึกษาสุขศึกษา) ,ปริศนาภาษาไทย ,รู้รอบ ตอบได้ สารานุกรมไทย แผนกมัธยม

 

 

 

 

กิจกรรมแผนกประถมนั้น เป็นการแสดงของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในชุดการแสดงอาเซียนร่วมใจ ,การร้องเพลงประสนเสียงภาษาอังกฤษ ,การแสดงกังฟู

ประกอบเพลง และการแสดงของครูต่างชาติ แผนกประถม

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้ :   ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 12 ก.ค. 59 | ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 13 ก.ค. 59

  |ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 14 ก.ค. 59 |ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 15 ก.ค. 59  


ภาพข่าวกิจกรรม แผนกมัธยม  

นางกัญญา ตรีภพกิตติ,นางนรินทร์พร รอดสุภา(รายงาน)  ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


 

ภาพข่าวกิจกรรม แผนกประถม