Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมวันเด็ก ดรุณาพัฒนา มุ่งมั่นสู่การศึกษาที่มั่นคง

  • Published: Thursday, 19 January 2017 08:56
  • Hits: 1538

 

 

โอกาสวันเด็กแห่งชาติ เด็กดรุณามีความสนุกสนานและแบ่งปันน้ำใจ และย้ำเตือนตนเองจากคำ ขวัญของนายกรัฐมนตรี

““เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชิติมั่นคง””  โรงเรียนดรุณาราชบุรีในการหล่อหลอมเด็กดรุณาพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านตามความถนัดของผู้เรียน มุ่งมั่นสู่การศึกษา

ที่มั่นคง  โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยจัด  แยกแผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม

โดยครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล แผนกอนุบาล

บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ แผนกประถม  และบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด แผนกมัธยม

 
 
 
  

ภาพกิจกรรม แผนกประถม นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (รายงาน,ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรม แผนกมัธยม นางสางสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)