ค่ายอาสา "สร้างฝายน้ำล้น" ปลูกฝังจิตอาสาคนรุ่นใหม่

 

 

 

ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนกลุ่มไอซีที จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 5

ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากสถาบันต่าง ๆ

รวม 10 สถาบันในการเข้าค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างฝายน้ำล้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี นักเรียนได้รับความรู้

เกี่ยวกับการสร้างฝาย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราให้ยั่งยืนต่อไป

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560

 
 
 
 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) ชมรมมีเดียดรุณาราชบุรี(ถ่ายภาพ)