“ เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน ”

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน” นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนนารีวิทยา และโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 

รวมจำนวนนักเรียน 130 คน นำโดยบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  คุณครูพงศ์พัฒน์ ดำรงศักดิ์ 

ผู้ช่วยฝ่ายจิตตาภิบาล และ คุณครูภัสสร  เอมโกษา  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  เมื่อวันอังคารที่  17 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบอสโก 1

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 
 
 
 
 

โดยมีจุดประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะด้านการคิดไตร่ตรอง  เพื่อวางอนาคตให้กับตัวนักเรียนและครอบครัว

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก

3. โอกาสประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)