Wednesday, 22 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 14:27
  • Written by Admin1
  • Hits: 1414

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมทำกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ของจังหวัดราชบุรี

          โรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงได้เรียนเชิญนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชปณิธาน

พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท หลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จากคำกล่าวที่ว่า

"ทำดีต่อตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้รู้สึกดีๆ และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขไปให้ผู้อื่น 

            ทำดีต่อครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุด และมีผลต่อความสุขของสมาชิกทุกคน

            ทำดีต่อสังคม  ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะจะเต็มไปด้วยความเอื้ออาทร และความมีไมตรีจิตต่อกัน

            ทำดีต่อศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข เราจึงควรสืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

           ทำดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง  ซึ่งเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดหรือให้เราได้อยู่อาศัย"  แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

           ตอนต้นได้รับฟัง พร้อมร่วมร้องเพลงกับวงโยธวาทิตดรุณาราชบุรี บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี

 

 

ตัวแทนนักเรียน นางสาวกชกร  ทองจันทรน์ กล่าวขอบคุณ  ประธานและคณะกรรมการนักเรียน มอบกระเช้าที่ระลึกแก่

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.45 - 08.00 น.  

ณ เวทีโดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 
 
 
 

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (รายงาน) , นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)