Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

แข่งแสงธรรมไบเบิ้ล คอนเทส ครั้งที่ 6

  • Published: Thursday, 08 December 2016 15:21
  • Written by Admin1
  • Hits: 2092

 

 

 

ในระดับ ป.1-3 แข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับ ป.4-6 แข่งวาดภาพระบายสีชอล์ค  ระดับ ม.1-3 แข่งประกวดร้องเพลงหมู่   ระดับ ม.4-6

ประกวดสุนทรพจน์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ วิทยาลัยแสงธรรม   สามพราน  จ.นครปฐม

 

 

ตัวแทนการแข่งขันโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลดังนี้

1. การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี “พระบิดาผู้ทรงมีเมตตา”

รางวัลชมเชย ได้แก่     เด็กหญิงศุภกาญจน์   พระแก้ว        ป.6/5

                              เด็กหญิงณิชาภัทร     วรรณสิทธิ์     ป.6/5

2. การแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่    เด็กหญิงธนิสรา  สุขสมัย                  ม.1/2

                               เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวยัง             ม.1/2

                               เด็กหญิงบุณยวีร์  พิศสะอาด             ม.1/2

                               เด็กหญิงสุภาวดี  ลามา                     ม.1/2

                               เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยชมภู          ม.1/9

                               เด็กหญิงเอมมิกา  มีแก้ว                   ม.1/8

                               เด็กชายณฐนนท  รังษีสุกานนท์         ม.2/4

                               เด็กชายนนทกร  รังษีสุกานนท์          ม.3/2

                               เด็กชายอิทธิ  กฤษเจริญ                   ม.2/4

                               เด็กชายนันทวัฒน์  สว่างอารมณ์        ม.3/2

3. การแข่งขันตอบคำถาม ระดับ ม.1-3

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  ได้แก่   เด็กชายกฤติกร  โห้หอมจิต     ม.2/4

                                                        เด็กชายกลทีป์   อัยราน้อย      ม.2/4

4. การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่      นางสาวกชกร  ทองจันทร์        ม.5/1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่      นายภูบดี  อินวารี                    ม.4/1

 


 ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)