Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

พิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณตน

  • Published: Friday, 02 December 2016 15:24
  • Hits: 2806

 

 

 

พิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของโรงเรียนดรุณาราชบุรี โอกาสปัญญาสมวาร 

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน- วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โบสถ์คาทอลิกนักบุญยวงบอสโก ราชบุรี เวลา ๘.๓๐ น.

การร่วมพิธีมิสซาเป็นไปด้วยความตั้งใจและบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ 

 

 

 

ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน นักเรียนคาทอลิกจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และผู้บริหารการศึกษาจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธี อาทิ

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑

นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ 

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี  ผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ 

ซิสเตอร์ลักษณาวดี  วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

ผู้บริหารจากโรงเรียนนารีวิทยา ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผู้บริหารจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ “โยธินวิทยา”

ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

 

 

 

นอกจากการร่วมพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศล ผู้ร่วมพิธีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตน  เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เบื้องหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความจงรักภัคดี

 


 

ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน) ,นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน บาทหลวงชิตชานนท์ แสงประดับ เป็นประธานในพิธีมิสซา   ผู้ร่วมพิธี ได้แก่ ครู นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

และมัธยมศึกษาปีที่ ๕


 

ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีมิสซา ผู้ร่วมพิธีได้แก่

ครู นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ และประถมศึกษาปีที่ ๖


 

ภาพกิจกรรมวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ) 

 

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน บาทหลวงไพศาล ยอแซฟ เป็นประธานในพิธีมิสซา ผู้ร่วมพิธีได้แก่ ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

และมัธยมศึกษาปีที่ ๓


 

ภาพกิจกรรมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายสุนทร  ปานบุษราคัม และนักเรียนชมรมถ่ายภาพ (ถ่ายภาพ) 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานในพิธีมิสซา ผู้ร่วมพิธีได้แก่ ครู

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


 

ภาพกิจกรรมวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด เป็นประธานพิธีมิสซา ผู้ร่วมพิธีได้แก่  ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี

พิธีมิสซาเวลา ๑๖.๐๐ น.