ถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

 

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสปัณรสมวาร วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

การร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์คาทอลิก “วจนพิธีกรรมถวายความอาลัย” โดยบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก  

เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยวงบอสโกเป็นประธานในพิธี

 

 

การร้องเพลงของนางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล “องค์เดียวในโลก” การกล่าวสุนทรพจน์โดย นางสาวกชกร  ทองจันทร์

 

 

 

การร่วมร้องเพลง  “ของขวัญจากก้อนดิน” และ “เพลงสรรเสริญพระบารมี” ร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนดรุณาราชบุรี  

และการถวายความเคารพ ของผู้บริหาร ครู นักเรียน  บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 


ภาพข่าวชุดที่ 1 

นายประสิทธิชัย คุณฑร (ถ่ายภาพ) 


ภาพข่าวชุดที่ 2 

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ) 


ภาพข่าวชุดที่ 3 

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพมุมสูง) 


ภาพข่าวชุดที่ 4 

นายสุนทร  ปานบุษราคัม (ถ่ายภาพมุมสูง)

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  คลิก !!!