Friday, 19 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
ร่วมงานพิธีบวงสรวง"สมโภช 200 ปี" ศาลหลักเมืองราชบุรี 16 February 2017 Written by kingkan chamroen 813
การประชุมครูกลุ่มดรุณา 4 สถาบัน 16 February 2017 Written by kingkan chamroen 789
“ครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 1162
การดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินฯ (SAR) 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 742
ศึกษาดูงานความก้าวหน้าโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 1080
คณะผู้บริหารและครู ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 748
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 625
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 638
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 757
การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 751